注册 登录  
 加关注

网易博客网站关停、迁移的公告:

将从2018年11月30日00:00起正式停止网易博客运营
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

小蜜蜂乐园的博客

小朋友,小蜜蜂乐园欢迎你的到来!

 
 
 

日志

 
 

四册看拼音写词语复习检测(三、四、五单元)  

2015-07-19 20:06:32|  分类: 家校直通车 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

第三单元

xiǎo dǎo   zhǎn kāi   jiàn shè    shā bù     huán rào   shèng lì

(            )  (            )(             ) (           )    (            )  (           )

yǐn yuē  fā zhǎn  mào shèng  jiàn zào  jié shěng  wáng fǔ jǐng

(         ) (           )(                 ) (            )(             ) (                  )

bǎi huā shèng kāi    míng shèng gǔ jì       wéi wú ěr        jì jié

(                           ) (                           )   (                )  (           ) 

liú xià  xìng zi     tián mì   shān pō     dā chē   zhāi huā

(          ) (          )   (          ) (            )    (          ) (            )

dīng zi  shuǐ gōu  néng gòu  mìmìcéngcéng   wǔguāngshísè

(           ) (               )(             ) (                       ) (                      )

lóng chuáēn qíng  cháng shòu  bǎi shù   tè bié     jìng ài

(                ) (           )(                  ) (          )(           ) (          )

xīn xiān       cháng dù  fèng huáng  pō sǎ    qí tè    zuǒ jiǎo

(                ) (                 )(                 ) (        )(          ) (           )

pō shuǐ jié     yí shù huā     gōu huà      shǒu fǔ    dān wèi     lóng gōng

(               )  (                ) (               )    (            ) (            )                 

dǎ bàn   xióng wěi  shǎn shuò  huī huáng    jié shù     zhēng duó

(         ) (               )(               ) (               )    (        )    (                )

wěi dà   guāng huī   guāng cǎi duó mù         huá dēng gāozhào

(         ) (               )  (                             )    (                                 )

 

 

第四单元

lìnɡwài    tónɡzhì   tíwèn    wèntí    lànɡmàn     mànɡuò    nǐhǎo

(       ) (      ) (      ) (      ) (        )  (         ) (      )

kuàimàn   mínɡlǎnɡ    hǒnɡpiàn    hēshuǐ    ǒu’ěr   yīnɡɡuó  xiāndān

(      ) (         ) (         ) (       ) (      ) (       ) (      )

 yāoqiú   dǎqiú    rénɡrán   shǐyònɡ   fānɡbiàn   qíɡān   zhǎyǎn

(      ) (      ) (       ) (       )  (       ) (     ) (      )

yóupiào  zhǔyào   zhěnɡtǐ   suànshì   érqiě    yǔ sī     hūrán

(      )(      ) (       ) (       ) (      ) (      )  (      )

wūyún   niǎodàn  yìshù    xiǎnshì  bōtāo  chénjiù  zhuàndònɡ   xiéxiàn

(    )(       )(      ) (      ) (    ) (      ) (        ) (       )

二、反义词

你说窄,我说(            。你说强,我说(       )  你说穷,我说(     )

你说败,我说(     )。你说贱,我说(     )。 你说内,我说(     )

你说善,我说(     )。你说减,我说(     )。你说双, 我说(     )

你说曲,我说(     )

第五单元

dōnɡ wú   bāo hán   hán lěnɡ   chuānɡ kǒu   huǒ lú

(      )  (       )(        ) (          ) (      )

shān lǐnɡ  juéjù    yín hé   yān huā   tínɡ bó   mínɡjiào

(       ) (      ) (      ) (       )  (       ) (       )

liú shuǐ     liǔ shù   chuí xià   dǎ luàn   chén sī

(       )    (      ) (      ) (       ) (      )

ɡāo yā   táo zǒu   táo huā   fēi yuè   yuè ɡuò zhèn yǔ

(      ) (      ) (      )  (       ) (       ) (       )

cǎi hónɡ   zhī zhū   shǒu cè   yán shí   bǎo bèi   pā xià

(       ) (       ) (       ) (       ) (       ) (      )

jiǎo yìn páo ɡēn wèn dǐ   mái tǔ   lù dì  dì zhì

(       ) (        ) (      ) (      ) (      )

tiě kuànɡ    shēn hòu    dào dǐ   zhōnɡ shí   xiànɡ dǎo

(        )   (       ) (       ) (         ) (         )

dēnɡ zhǎn jī jí  jī xuě   chóu mì  xī shǎo

(      ) (      )  (      ) (      )   (       )

pènɡ jiàn   jīnɡ huānɡ  zhǐ nán zhēn

(      ) (         ) (       )

 

  评论这张
 
阅读(33)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018