注册 登录  
 加关注

网易博客网站关停、迁移的公告:

将从2018年11月30日00:00起正式停止网易博客运营
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

小蜜蜂乐园的博客

小朋友,小蜜蜂乐园欢迎你的到来!

 
 
 

日志

 
 

四册看拼音写词语复习检测(一、二单元)  

2015-07-19 19:53:48|  分类: 家校直通车 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

第一单元看拼音写词语    

班级        姓名         

tuō xià   mián huā   tián yě    yě huā   jiě dòng  tàn zhǎng

       )(                                      )(             

duǒ kāi    duǒ shǎn    xiǎo xī    xī shuǐ   yáo táo     tuō yi

         )(               )(         )(         )(         )(         

tàn  lù    jiě fàng    yě wài    tàn qì   yáo dòng    wèi lái

        )(         )(         )(       )(            )(         

kū shù   guāng róng    zhuī dǎ   xìng xú     huā cài     xiǎo dià

          )(                           )(                    )(          

shāo shuǐ   shāo xiāng    zhù sù    diàn zhǎng   gān kū   wēi fēng

           )(                 )(          )(               )(         )(           

shān gāng   hōng dòng      hǎn shēng     hǎn jiào   chūn sǔn   shì jiāo

                )(                                             )(             )(         

  fā yá    hū hào   míng liàng   wēn nuǎn     dì di     hū  huàn

(      )(         )(              )(              )(       )(              

chōu shuǐ     zhāng yú      xiè xie     gē ge    guǎi wān    sǔn yá

                )(               )(          )(       )(             )(         

ān jìng    jiàn jian    huā gū duǒ    jiāo shuǐ     tǎng xià      shì jiè

           )(           )(                 )(             )(            )(          

wēi xiào     gǔ qì    chōu kōng      jiāo huā      zhōng diǎn      xiè yì

                  )(                )(                               )(         


                                                 第二单元

wǎ piàn       tuánjié      shuǐtǎ    quánshuǐ   gǔ piào    tiān rán

(            )    (          )    (         )  (              )  (           )  (           )

qīng cuì  qīng quán   rán hòu   jié shù    gāncuì   jìn qíng

(            ) (             ) (            ) (          ) (           ) (           )

hù xiāng  wèn hòu  shēn yǐng   shān gǔ   gǎn mào   pū dǎo

(            ) (            ) (               ) (           ) (              ) (           )

nián mài    shū shu   sǎ shuǐ   dǎ léi   mírén    fēng lì 

(            ) (             ) (           ) (          ) (         )(           )

xū yào   zú jì   shuǐdī     nínìng   mí lù     hàn dī      ruǎn ruò

(         ) (       ) (         ) (          ) (        ) (           )  (               )

léi  yǔ    mài jìn    míxìn    léi fēng   sì chù    fēn fāng

(         ) (          ) (         ) (           ) (         )   (            )

lì yòng    zhōu mò   xià tiān   líng shēng    fǔ mō     tuō zhù

(          )(              )(             ) (              )    (        ) (              )

cuì  ruò    yīng gāi   dǎ líng   qīng xīn   mò wěi    pū miè

(           ) (             )(            ) (           )(            ) (           )

yáng guāng     càn làn        léi shēng dàzuò     lěng qīng      hēi bái xiāng jiàn

(                 )    (            )    (                          )   (               )    (                         )

 

 

 

 

  评论这张
 
阅读(54)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018